MENU (L)

sanah - Nic dwa razy - English Translation (Lyrics)

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


sanah - Nic dwa razy (Lyrics)

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,


dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?


Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.


sanah - Nic dwa razy - English Translation (Lyrics)


Nothing happens twice
and it won't. Of this reason
we were born out of practice
and we will die without routine.

Even if we were students


the cheapest school in the world,
we will not repeat
no winter or summer.

No day will repeat itself
no two nights are alike
two of the same kisses
two identical looks in the eyes.

Yesterday when your name
someone pronounced aloud to me
I felt like a rose
a window burst through the open window.


Today when we are together
I turned my face to the wall.
Rose? What does a rose look like?
Is it a flower? Or maybe a stone?

Why are you, bad hour,
you mix with unnecessary fear?
You are - so you must pass.
You will pass - so it is beautiful.

Smiling, sympathetic
we will try to seek consent,
although we are different from each other
like two drops of pure water.